Algemene voorwaarden

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Meijer Timmer- & Klussenbedrijf (hierna te noemen; De Meijer) gevestigd en kantoorhoudende te Hedel aan de Veldweg 41.

Artikel 2 Definities

In deze uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever natuurlijk persoon of rechtspersoon, die opdracht kan verlenen tot het verrichten van klus/bouw werkzaamheden;

Consument opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Klussenbedrijf opdrachtnemer, De Meijer, die bedrijfsmatig klus, timmer, loodgieters, elektra en bouwwerkzaamheden verricht;

Het werk het totaal van de tussen de opdrachtgever en De Meijer, overeengekomen werkzaamheden en de daarbij geleverde materialen;

Meer- en minderwerk door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of
verlaging van de overeengekomen prijs;

II Afspraken

Artikel 3

3.1 De Meijer draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging, tenzij spoedeisende omstandigheden dit redelijkerwijs onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van de dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na ontvangst.

3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
· een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk indien bekend;
· de prijs van het werk of het uurloon;
· de betalingswijze.

3.3 De opdrachtgever en De Meijer kunnen afspraken maken op basis van vier prijsvormingmethoden:
· Vaste prijs van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze uitvoeringsvoorwaarden regie opdrachtgever en klussenbedrijf komen overeen dat de gemaakte kosten van De Meijer worden vergoed;
· tevoren wordt het uurtarief vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt een op De Meijer stelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben richtprijs een richtprijs kan alleen worden afgegeven in combinatie met een uurprijs (regie);
· deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs;
· deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten combinatie van bovenstaande methoden (bijv. deels vaste prijs, deels regie).

3.4 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

III Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 Verplichtingen van Timmer- & Klussenbedrijf De Meijer

4.1 De Meijer zal het werk goed, deugdelijk en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Timmer- & Klussenbedrijf De Meijer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

4.3 De Meijer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

4.4 De Meijer zal naar beste weten de opdrachtgever wijzen op:
· Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
· Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
· Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
· Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
· Een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan De Meijer openbaren en De Meijer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.

5.2 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

5.3 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat De Meijer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

5.4 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de De Meijer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De Meijer geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.

5.5 Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

5.6 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
· Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
· Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
· Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
· Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, een en ander onverlet de adviezen van De Meijer op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij De Meijer ervoor zorg draagt dat zulks in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtformulier. Indien meerwerkzaamheden verricht dienen te worden, zijn hieraan extra kosten verbonden.

Artikel 7 Onvoorziene complicaties

7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet De Meijer indien hiervan op de hoogte zo spoedig mogelijk melding aan de opdrachtgever.

7.2 Indien De Meijer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient De Meijer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. Bij onderbreking van de werkzaamheden ontstaat er geen vrijwaring aangaande de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.

7.3 Eventuele extra kosten, die De Meijer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meerwerk opdragen.

7.5 Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 8 Oplevering

8.1 Na voltooiing van het werk nodigt De Meijer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk.

8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door het klussenbedrijf dienen te worden hersteld, zal het klussenbedrijf deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van het klussenbedrijf vallen.

IV Betaling

Artikel 9 Vooruitbetaling

9.1 De Meijer is gerechtigd voorafgaand van de werkzaamheden 50% van het totale factuurbedrag te verlangen. Halverwege nog eens 25% en na afloop van de werkzaamheden het resterende bedrag, inclusief het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene kosten. Bij achterblijven van betaling zullen wij onze werkzaamheden staken.

9.2 De Meijer kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.

Artikel 10 Betaling in termijnen

10.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 11 Eindafrekening

11.1 De Meijer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.

11.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario e.d.).

11.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.

11.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.

11.5 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 12 Niet nakomen betalingsverplichting

12.1 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt De Meijer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

12.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan De Meijer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.

12.3 De Meijer is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien De Meijer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.

12.4 Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 lid 1, in gebreke blijft, is De Meijer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en 7 dagen zijn verlopen na ontvangst van die ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van De Meijer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

12.5 De Meijer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

V Aansprakelijkheid

Artikel 13 aansprakelijkheid

13.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het werk door schuld of toedoen van opdrachtgever dan wel derden waarvoor hij verantwoordelijk is.

13.2 In overige gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor schade waarvan opdrachtgever bewijst dat het ontstaan aan onze schuld, dan wel die van onze medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers te wijten is.

13.4 Schade, bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt niet voor vergoeding in aanmerking.

13.5 Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dit artikel is beperkt tot het bedrag waarvoor wij tegen dergelijke schade verzekerd zijn.

13.6 Voor zover deze beperking in rechte als onredelijk bezwarend mocht worden aangemerkt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade aan eigendommen van de opdrachtgever en letselschade, uitgezonderd de daardoor gederfde winst en verminderde opbrengst. Degene die schade opzettelijk of bewust roekeloos heeft veroorzaakt kan geen beroep doen op enig beding tot beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart ons voor aansprakelijkheid van industriële eigendom in de ruimste zin van het woord.

13.8 Door ons gegevens adviezen zijn geheel vrijblijvend. Zij zullen nimmer tot enige aansprakelijkheid onzerzijds kunnen leiden.

Artikel 14 slotbepaling

14.1 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel.